ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Op alle trainingen, workshops en lessen zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing, met uitzondering van de lessen Yoga & Mindfulness. De Algemene Voorwaarden voor deze lessen vind je onderaan deze pagina.

Algemene Voorwaarden Anansi Training

De deelnemer gaat akkoord met de hieronder vermelde voorwaarden.

Definitiebepaling:
alle trainingen, workshops en lessen aangeboden door Anansi Training worden hieronder genoemd als ‘training’.

Aanmelding en betaling

 • Aanmelding voor een training geschiedt via de website.
 • Na de aanmelding voor een training ontvangt de deelnemer een ontvangstbevestiging. Na deze ontvangstbevestiging is de deelnemer verplicht het vermelde bedrag te betalen.
 • De deelnemer dient de betaling te voldoen niet langer dan 30 dagen na de ontvangstbevestiging, doch voor aanvang van de training.
 • Bij overschrijding van het maximaal toelaatbare aantal inschrijvingen voor de training wordt het tijdstip waarop de betaling is ontvangen gehanteerd als selectiecriterium.

Annulering

 • Bij annulering tot 1 maand voor de training ontvangt de deelnemer het bedrag retour minus €10,00 administratiekosten.
 • Bij annulering binnen 2 weken voor de training dient u de deelnemer 50% van het cursusgeld te betalen.
 • Bij annulering binnen de laatste week voor aanvang van de training dient het gehele bedrag betaald te worden.
 • De trainer kan ten alle tijden de training opschorten of afbreken met opgave van redenen.
 • De trainer heeft het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere cursusdagen met opgave van redenen te verzetten en bij een te gering aantal aanmeldingen de gehele training te annuleren. Bij het niet doorgang vinden van een training vanwege te weinig aanmeldingen worden de deelnemers uiterlijk 1 week voor aanvang van de training ingelicht. Uiteraard vindt in deze gevallen restitutie van de betaling plaats. Anansi Training vergoedt maximaal het deelnamebedrag van de training. 

Uitsluiting deelname

 • De trainer kan ten alle tijden deelnemers uitsluiten van een training op basis van contra- Dit zal persoonlijk met de deelnemer worden besproken.
 • Contra-indicaties voor deelname kunnen onder meer zijn:
  – Kwetsbaarheid voor psychose
  – Ernstige stemmingsstoornissen (depressie, manie, angst)
  – Verslaving aan alcohol of drugs
  – Acute traumatische gebeurtenissen

Verantwoordelijkheid deelnemer

 • De trainingen zijn geen vervanging voor een behandeling of therapie. Ze kunnen wel goed aansluitend werken. Indien u in behandeling bent, overleg met uw therapeut of behandelaar over deelname aan een training.
 • De deelnemer neemt deel aan de training op eigen risico. De trainer is niet verantwoordelijk voor enige schade, zowel psychisch, fysiek als materieel.
 • De afspraken die gemaakt zijn, zowel mondeling als schriftelijk, zijn bindend.
 • De deelnemer meldt de trainer alle informatie die van belang is voor deelname aan een training. Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie, medisch of anderszins, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de deelnemer.
 • Deelnemer meldt zich van tevoren – telefonisch of per email –  af als zij/hij niet bij de les aanwezig kan zijn.

Algemene Voorwaarden lessen Yoga & Mindfulness – Anansi Training & Ynanna Yoga

De deelnemer gaat akkoord met de hieronder vermelde voorwaarden.

Aanmelding en betaling

 • Aanmelding voor de les geschiedt via de website van Ynanna of Anansi Training/ via inschrijfformulier.
 • Na de aanmelding voor de les ontvangt de deelnemer een ontvangstbevestiging en factuur. Na aanmelding is de deelnemer verplicht het vermelde bedrag te betalen.
 • De prijs van één les met de lengte van 2 uur is €21,50. Er wordt gefactureerd per 10 lessen, met een bedrag van €215,00, tenzij anders overeengekomen.
 • De deelnemer dient de betaling te voldoen niet langer dan 14 dagen na de factuurdatum, doch voor aanvang van de eerste les.
 • Aan het eind van 10 lessen kan de deelnemer zich afmelden. Mocht er geen afmelding worden ontvangen voor aanvang van de eerste les van de volgende reeks van 10 lessen wordt de aanmelding stilzwijgend verlengd.
 • Bij overschrijding van het maximaal toelaatbare aantal inschrijvingen voor de les wordt het tijdstip waarop de betaling is ontvangen gehanteerd als selectiecriterium.
 • Bij in gebreke blijven van de betalingsverplichting, kan de toegang tot de les worden geweigerd.

Annulering

 • Bij annulering tot 1 maand voor een serie lessen ontvangt de deelnemer het bedrag retour minus €10,00 administratiekosten.
 • Bij annulering/afmelding binnen 1 week voor de aanvang van een serie lessen dient de deelnemer 50% van het cursusgeld te betalen.
 • De docenten kunnen ten alle tijden de training opschorten of afbreken met opgave van redenen.
 • De docenten hebben het recht om bij dwingende of onvoorziene omstandigheden één of meerdere lessen met opgave van redenen te verzetten en bij een te gering aantal aanmeldingen de gehele les te annuleren. Bij het niet doorgang vinden van een les vanwege te weinig aanmeldingen worden de deelnemers uiterlijk 1 week voor aanvang van de les Uiteraard vindt in deze gevallen restitutie van de betaling plaats. De vergoeding zal nooit meer dan het deelnamebedrag van de lessen zijn.

Deelname

 • De combi-lessen Yoga & Mindfulness duren 2 uur.
 • Lessen worden wekelijks gegeven in De Meern met uitzondering van de schoolvakanties. Schoolvakanties van midden Nederland worden gehanteerd.
 • Lestijden worden gepubliceerd op de website van Ynanna en Anansi Training
 • De deelnemer zorgt ervoor minstens 5 minuten voor aanvang van de lessen aanwezig te zijn. De deur sluit na aanvang van de les. Laatkomers zorgen voor onnodige onderbreking van de lessen en halen zo de deelnemers uit hun concentratie.
 • Deelnemer meldt zich van tevoren – telefonisch of per email –  af als zij/hij niet bij de les aanwezig kan zijn. Een gemiste les kun je aan het eind van een serie tijdens een eventuele inhaalles inhalen. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk.
 • Bij ziekte of afwezigheid van docenten wordt de les niet in rekening gebracht.
 • Bij langdurige ziekte of blessures kunnen resterende lessen in de serie in overleg voor een bepaalde periode worden stop gezet.

Uitsluiting deelname

 • De docenten kunnen ten alle tijden deelnemers uitsluiten van een training op basis van contra- Dit zal persoonlijk met de deelnemer worden besproken.
 • Contra-indicaties voor deelname kunnen onder meer zijn:
  – Kwetsbaarheid voor psychose
  – Ernstige stemmingsstoornissen (depressie, manie, angst)
  – Verslaving aan alcohol of drugs
  – Acute traumatische gebeurtenissen

Verantwoordelijkheid deelnemer

 • De lessen zijn geen vervanging voor een behandeling of therapie. Ze kunnen wel goed aansluitend werken. Indien u in behandeling bent, overleg met uw therapeut of behandelaar over deelname aan de les.
 • De deelnemer informeert de docenten voor aanvang van de combi-les yoga & mindfulness over zaken en omstandigheden die mogelijk van invloed kunnen zijn op deelname aan de yogalessen
 • De deelnemer neemt deel aan de les op eigen risico. De docenten zijn niet verantwoordelijk voor enige schade, zowel psychisch, fysiek als materieel.
 • De afspraken die gemaakt zijn, zowel mondeling als schriftelijk, zijn bindend.
 • De deelnemer meldt de docenten alle informatie die van belang is voor deelname aan de les. Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie, medisch of anderszins, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de deelnemer.
Call Now Button